Regulamin

Studia PilatesGym

 1. Regulamin:
  Regulamin dotyczy firmy PilatesGym Milena Zapotoczna, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Rezerwacje i Odwołania Wizyt:
  a. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
  gotówka w studio PilatesGym, BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  b. Wszystkie dostawy towarów odbywają się w formie elektronicznej.
  c. Wszystkie wizyty należy rezerwować z wyprzedzeniem.
  d. W przypadku potrzeby odwołania wizyty, klient jest zobowiązany do zrobienia tego co najmniej dzień wcześniej do godziny 18.
  e. Odwołania dokonywane po tej godzinie lub w dniu wizyty będą podlegały opłacie.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy:
  a. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:
  1) zakupu na odległość pierwszej Lekcji Indywidualnej lub Karnetu w ramach Umowy – w terminie czternastu dni od daty jej zakupu,
  2) zakupu na odległość Wejścia jednorazowego lub Karnetu – w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zakupu Lekcji Indywidualnej lub Karnetu nie przysługuje w przypadku zrealizowania lekcji przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Procedura odstąpienia od Umowy:
  a. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. Debowa 15/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, bądź w formie fotokopii lub skanu w drodze korespondencji elektronicznej na adres milenazapotoczna@gmail.com
  b. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. PilatesGym w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
  c. Postanowienia w punkcie 4 regulaminu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Ubieranie:
  Prosimy o noszenie ubrań, które nie posiadają suwaków, zapięć lub innych ostrych elementów, które mogą uszkodzić tapicerkę sprzętów.
 6. Informacje o Zdrowiu:
  a. Klienci są zobowiązani do poinformowania instruktora o wszelkich kontuzjach, schorzeniach lub innych problemach zdrowotnych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podczas zajęć.
  b. Na podstawie dostarczonych informacji instruktor może dostosować program treningowy, aby zapewnić bezpieczne i efektywne zajęcia.
 7. Bezpieczeństwo:
  a. Podczas ćwiczeń pilates, stosuj się do instrukcji i wytycznych nauczyciela, dbając o swoje bezpieczeństwo.
  b. Unikaj wykonywania ćwiczeń, które są dla Ciebie bolesne lub nieodpowiednie ze względu na Twoje zdrowie.
 8. Odpowiedzialność:
  Studio Pilates nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie osobistych przedmiotów.
 9. Zmiany w Regulaminie:
  Studio Pilates zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach.
 10. Odpowiedzialność za Sprzęt:
  a. Klient jest odpowiedzialny za właściwe i ostrożne korzystanie ze sprzętu dostępnego w Studio Pilates.
  b. W przypadku, gdy klient w wyniku niewłaściwego użytkowania spowoduje uszkodzenie sprzętu, będzie odpowiedzialny za naprawę lub wymianę tego sprzętu na własny koszt.
  c. Prosimy o mycie (dezynfekcję) sprzętów po ich użyciu.
 11. Reklamacje i uwagi
  a. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma w siedzibie PilatesGym, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: milenazapotoczna@gmail.com (reklamacja może zawierać dopisek „Reklamacja”). Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki PilatesGym powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
  b. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub wniosku. O odmowie uwzględnienia reklamacji, skargi lub wniosku i jej powodach PilatesGym poinformuje osobę składającą reklamację, skargę lub wniosek wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji, skargi lub wniosku adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 12. Akceptacja Regulaminu:
  Rezerwując lub uczestnicząc w zajęciach w Studio Pilates, klient automatycznie akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pilatesgym.pl oraz w studio PilatesGym.